НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Вътрешни правила за условията за получаване на стипендии

СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-24 ГОДИНА

1. Стипендия за постигнати образователни резултати от първи учебен срок – успех 5,50 и над 5,50.

2. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, условия за получаване и необходими документи към заявлението:

- Успех над 4,50 от първи учебен срок;

- Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца /м.август 2023 г. – м. януари 2024г./, заверени с необходимите подписи и печат;

- Служебна бележка за получени семейни помощи от социални грижи по местоживеене за същия период, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това от дирекция „Социално подпомагане“;

- В случаи, при които родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от НОИ;

- В случаи, при които родителите не са регистрирани в бюрото по труда – декларация, че не получават доходи

- В случаи, при които родителите са пенсионери служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия, 

- При разведени родители копие от съдебно решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение;

- За търговци, занаятчии, свободни професии и други се декларира доходът, формиран съгласно ЗДДФЛ, като се посочват задължително и получените дивиденти. 

Декларацията следва да съдържа: трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата, Ако фирмата не извършва дейност се предоставя документ от НАП;

- За доходи от наем, хонорари и други, родителите предоставят декларация;

- За учащи братя и сестри се представя документ от съответното училище.

- За учащи братя и сестри в средни учебни заведения се предоставя документ от съответното училище, от който е видно дали са получавали стипендия и в какви размери /месечен доход на член от семейството до 806.00 лв./;

3. Стипендия за ученици без родител/ли:

- Копие на смъртен акт, документ за лишаване от родителски права и други. (само при подаване за първи път)

4. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:

- Копие на решение от ТЕЛК, с което е установена степента на намалена работоспособност или са определени вид и степен на увреждане. (само при подаване за първи път)

- Отсъствия по неуважителни причини не повече от 5

- Отсъствия по уважителни причини - не повече от 75 за текущия период, освен в случаите когато отсъствията са резултат от продължително боледуване или друго обстоятелство, което се доказва с документ от лекарска комисия и декларация (заявление) по образец от родителя/настойника.

Всички стипендии се изплащат по банков път, след попълване на декларация за банкова сметка и документ от съответната банка на името на лицето. 

Важно: Класният ръководител проверява дали ученикът има наказания , колко извинени и неизвинени отсъствия има , записва ги на декларацията и се подписва.

Срок за подаване на документи до 29.02.2024 г.