НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Приемът на документи за приравнителни изпити в НХГ "Цанко Лавренов" ще бъде .................. (от 8:30 часа до 16:30 часа) в сградата на НХГ "Цанко Лавренов" на ул. "Янко Сакъзов" 2а, Пловдив.

Чл.17. т. 1. Приравнителни изпити се провеждат при наличие на свободни или освободени места:

т. 2. Ученици, успешно завършили VІІІ, ІХ или Х клас в неспециализирано училище, спортно училище или в училище по култура, могат да се преместват и записват в училище по изкуствата от началото на следващата учебна година след полагане на изпит/ изпити за проверка на способностите по съответния вид изкуство, професия и специалност– изпит по Рисуване и изпит за съответната специалност.

т. 3. Процедурно приравнителните изпити се провеждат, както приемните изпити, като се назначават комисии, които имат същите функции.

т. 4. Приравнителните изпити за IX клас се организират по график и програма, изработени от училищното ръководство и одобрени от МК. Приравнителни изпити се провеждат само за местата на отпадналите ученици от VIII клас. Местата се обявяват на интернет страницата на училището.

т. 5. Кандидатите за приравнителни изпити представят молба, документ за завършен VIII клас в годината за кандидатстване и медицинско свидетелство. 

т. 6. Издържалите приравнителните изпити се приемат по реда на бала, получен от сбора на оценките на изпитните предмети.

т. 7. Директорът на НХГ "Цанко Лавренов" разглежда молбите и жалбите относно конкурсните изпити и решава всички спорни въпроси по приемането на кандидатите в срок от един месец.

т. 8. Приравнителни изпити се провеждат и за ученици, завършили IХ клас в друго художествено училище, ако има различия по Учебния план и програми на училището, като учениците държат изпити по съответния специален предмет, който не са изучавали.

Чл. 18. Кандидатите за освободено място за ІХ редовен клас, полагат приравнителни изпити по специални предмети по програма за приравнителни изпити за завършили VIIІ клас:

1. Живопис и учебна практика Живопис:

- Цветен етюд по натура /сложен натюрморт от обли, ръбести предмети, гипсов орнамент и драперии/. Формат 46/55 см. Материал – акварел. Продължителност – 5 учебни часа.

- Композиционен ескиз по зададена тема, формат не по-малко от 35/50, цветен материал по избор, продължителност – 5 учебни часа.

Провежда се за всички специалности. Кандидатът изпълнява и двете задачи.

2. Перспектива:

– Продължителност – 5 учебни часа. Практическо изпълнение на задача по конспект от учебна програма за VІІІ клас. Формат 35/50 см. Материал – молив.

Провежда се за всички специалности.

3. Другите приравнителни изпити се провеждат в зависимост от наличието на свободни места в съответната специалност.

Чл. 19. Кандидатите за освободено място за Х редовен клас, полагат приравнителни изпити по специални предмети по програма за приравнителни изпити за завършили ІX клас:

1. Живопис:

– Композиция по зададена тема, изпълнена с цветен материал по избор.

Продължителност – 8 учебни часа. Въз основа на резултатите от изпита се определя специалността, в която ще се обучава ученикът в X клас.

2. Пластична анатомия:

– Писмен изпит по конспект от учебна програма за ІХ клас.

Продължителност - 2 учебни часа. Конспекта се обявява в училище.

3. Другите приравнителни изпити се провеждат в зависимост от наличието на свободни места в съответната специалност.