НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Годишен учебен план

Годишният план за учебната дейност е базиран на петгодишен Учебен план, разработен на основание Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебен план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма В – вариант В4, одобрен от Министерството на Културата и е в сила за учебната 2022/ 2023 година. 

Годишният план на НХГ "Цанко Лавренов" е програма за работа през учебната 2022/ 2023 година. Заложени са основните идеи и проблеми, които ще се разрешават и актуализират в процеса на работата, за да се изпълни основната задача - осигуряване на задълбочени знания, умения и професионална изява на нашите ученици, за да бъдат конкурентноспособни в своята бъдеща реализация. Постигнат е максимален баланс между общообразователните и специалните дисциплини. Организирана е свободноизбираема подгдтовка по учебни предмети, утвърдена от педагогическия съвет на училището, съобразно възможностите на гимназията и желанията на учениците, след съгласуване с Министерството на Културата.