НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Информация за Приемна кампания за учебната 2019/ 2020 г.

* Приемни изпити:

Приемните изпити в НХГ “Цанко Лавренов” се осъществяват съгласно Наредба № 2 от 2016 г. на Министерство на културата.

1. Подаване на документи за кандидатстване за VIII редовен клас. Срок: от 30 май 2019 г. до 27 юни 2019 г.

2. Програма за конкурсните изпити за завършили VII клас:

За всички специалности за прием в VIII клас в НХГ "Цанко Лавренов": „Изящни изкуства“ („Живопис”, „Графика”, „Скулптура”), „Иконопис”, „Рекламна графика”, „Пространствен дизайн“ и „Стенопис” се държи Изпит по Рисуване (анонимен) - рисуване на група от три обемни тела по натура. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Изпитът се провежда на 1 юли 2019 г. за всички кандидати за VIII клас за професиите художник – изящни изкуства, художник -  приложни изкуства и дизайнер. 

3. Кандидатите за VІІІ клас са длъжни преди изпита:

- Да се явят в изпитната зала с документ за самоличност - ученическа карта, не по-късно от 7.30 часа в деня на изпита и да заемат определените им по жребий работни места; закъснелите кандидати, след обявяване на изпитната тема, не се допускат в изпитната зала.

- Да носят за изпита по рисуване графични материали (моливи, креда и др.).

- Да изслушат инструктажа на квесторите за правата и задълженията си по време на изпита и за спазване изискванията за анонимност на конкурсната работа.

- Да получат необходимите им изпитни материали (картон).

След приключване на изпит за проверка на способностите кандидатите:

- Да предадат на работното си място конкурсните работи, да впишат собственоръчно трите си имена и адрес върху обратната страна на рисувателния лист (за I, II изпит), като върху името се залепва непрозрачно листче и се следи върху надписа да не попадне лепило.

- Приемният изпит се провежда само за професии и специалности, за които има утвърден държавен план-прием за съответната учебна година по учебно-изпитни програми, които се утвърждават от министъра на културата не по-късно от началото на предходната учебна година.

4. Обявяване на резултатите от изпита по Рисуване. Дата: 1 юли 2019 г. (непосредствено след приключване на работата на Изпитната комисия, но не по-късно от 20:00 часа).

Всички кандидати за VIII клас, които желаят да видят изпитните си работи, могат да направят това веднага след оповестяването на оценките от изпит по Рисуване – 1 юли 2019 г. след 19.00 часа.  Желаещите трябва да подадат молба по образец (дава се на входа на училището). Конкурсните работи ще бъдат показвани от Комисията по оценяване. 

5. Класация за осми редовен клас: Класирането на кандидатите за съответния вид специализирана подготовка, професия и специалност се извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпита за проверка на способностите. В класирането участват само кандидатите, получили окончателна оценка от всеки изпит най-малко среден 3,00.

6. Обявяване на списъците с приетите ученици. Дата: 2 юли 2019 г. 

След приключване на конкурсният изпит Директора съгласува и утвърждава в Министерство на културата приема на учениците в рамките на държавната поръчка за учебната 2019/2020 г.

5. Записването на приетите ученици за учебната 2019/2020 г. ще започне от 3 юли2019 г. и ще продължи до 8 юли 2019 г. (от 9:00 до 16:30 часа).

6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места. Срок: до 10 юли 2019 г.

7. Попълване на незаетите места и записване на учениците. Срок: до 15 юли 2019 г.

8. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. Срок: до 19 юли 2019 г. 

 

* Приравнителни изпити:

Приравнителните изпити в НХГ “Цанко Лавренов” се осъществяват съгласно Наредба № 2 от 2016 г. на Министерство на културата.За специалностите: „Живопис”, „Графика”, „Скулптура”, „Иконопис”, „Рекламна графика”, „Пространствен дизайн“ и „Стенопис” - по програма, утвърдена от Министерство на културата на Република България

1. Приравнителни изпити се провеждат при свободно място или отпаднал ученик в VIII клас, като в края на учебната година директорът официално обявява за колко места ще се провежда приравнителен изпит. Процедурно приравнителните изпити се провеждат, както приемните изпити, като се назначават комисии, които имат същите функции.

2. Подаване на документи за приравнителни изпити. Срок: ..............2019 г.

3. Приравнителните изпити за ІХ редовен клас се организират до 20 юли по график и програма, изработени от училищното ръководство и одобрени от МК. Приравнителни изпити се провеждат само за местата на отпадналите ученици от VIII клас. Местата се обявяват до 15 юни.

4. Кандидатите за приравнителни изпити представят молба, документ за завършен VIII клас в годината за кандидатстване и медицинско свидетелство. Те трябва да имат общ успех най-малко Добър (4.00).

5. Издържалите приравнителните изпити се приемат по реда на бала, получен от сбора на оценките на изпитните предмети, ако са показали успех най-малко Мн. добър (5.00) по Главния специален предмет (Рисуване и Композиция) и среден успех от изпитите най-малко Мн. добър (5.00).

6. Директорът на НХГ "Цанко Лавренов" разглежда молбите и жалбите относно конкурсните изпити и решава всички спорни въпроси по приемането на кандидатите в срок от един месец. 

7. Приравнителни изпити се провеждат и за ученици, завършили IХ клас в друго художествено училище, ако има различия по Учебния план и програми на училището, като учениците държат изпити по съответния специален предмет, който не са изучавали.

 

8. Кандидатите за освободено място за ІХ редовен клас, полагат приравнителни изпити по специални предмети по програма за приравнителни изпити за завършили VIIІ клас:

I. Рисуване: 

- Етюд на сложен натюрморт (ръбести и обли предмети, гипсов орнамент, птица с драперии). Продължителност – 12 учебни часа (два дни по 6 учебни часа). Формат 46/55 см. Графичен материал по избор. Провежда се за всички специалности.

II. Иконопис: 

- Композиция на фриз с геометрични, растителни или животински елементи. Материал – темпера. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалност иконопис.

III. Живопис:

- Цветен етюд по натура (сложен натюрморт от обли, ръбести предмети, гипсов орнамент и драперии). Формат 46/55 см. Материал – акварел. Продължителност – 12 учебни часа.

- Композиционен ескиз по зададена тема, формат не по-малко от 35/50, цветен материал по избор, продължителност – 4 учебни часа.

Провежда се за всички специалности. Кандидатът изпълнява и двете задачи.

IV. Рекламна графика: 

- Провежда се за специалността рекламна графика. Продължителност – 8 учебни часа. Размер на отпечатъка – А 4. 

V. Учебно-творческа практика:

- Пейзаж по натура – улица с къщи и дървета. Продължителност  – 8 учебни часа. Формат 46/55 см. Черен или цветен материал по избор. Място на провеждане – в градска среда. Провежда се за всички специалности.

VI. Перспектива:

- Практическо изпълнение на задача по конспект от учебна програма за VІІІ клас. Формат 35/50 см. Материал – молив. Продължителност – 2 учебни часа. Провежда се за всички специалности. 

 

9. Кандидатите за освободено място за Х редовен клас, полагат приравнителни изпити по специални предмети по програма за приравнителни изпити за завършили ІX клас:

I. Рисуване:

- Гипсова глава с драперии. Формат 46/55 см. Черен материал по избор на ученика – молив, креда, въглен. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за всички специалности.

II. Живопис:

– Композиция по зададена тема, изпълнена с цветен материал по избор. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалностите живопис, стенопис, графика, скулптура. Въз основа на резултатите от изпита се определя специалността, в която ще се обучава ученикът в X клас.

III. Графика:

– Композиция по зададена тема, изпълнена в техниката перо (туш или линогравюра по избор на ученика). Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за  специалностите  живопис, стенопис, графика, скулптура. Въз основа на резултатите от  изпита се определя специалността, в която ще се обучава ученикът в X клас.

IV. Скулптура:

– Композиция по зададена тема, изпълнена с пластичен материал по избор. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за специалностите живопис, стенопис, графика, скулптура.  Въз основа на резултатите от изпита се определя специалността, в която ще се обучава ученикът в X клас.

V. Пластична анатомия:

– Писмен изпит по конспект от учебна програма за ІХ клас. Продължителност - 2 учебни часа. Конспекта се обявява в  училище. Провежда се за всички специалности.

VI. Иконопис:

– Копие на икона с формат 21/30. Материал – темпера. Продължителност – 18 учебни часа. Провежда се за специалност  иконопис.

VII. Учебно-творческа практика:

– Пейзаж с формат 46/55 см. и 10 броя скици от натура с формат А4. Черен или цветен материал по избор. Продължителност – 12 часа. Място за провеждане – в градска среда. Провежда се за всички специалности.