НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Изпитът за проверка на способностите за осми редовен клас ще бъде проведен на 30 юни 2022 г. на две групи по следния ред и спрямо поредния номер, под който са записани кандидатите:

1. Кандидатите, записани с поредни номера от 01 до 78 (включително) трябва да бъдат в сградата на НХГ "Цанко Лавренов" на 30 юни в 7:30 часа.

2. Кандидатите, записани с поредни номера от 79 до 156 (включително) трябва да бъдат в сградата на НХГ "Цанко Лавренов" на 30 юни в 13:30 часа.

Изпитът  по рисуване представлява рисуване на група от три обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. 

Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" - Пловдив е открита през 1976 г. и се развива по примера на класическото рисувално училище. По време на петгодишното обучение (от VIII до XII клас)в гимназията се усъвършенстват и осъвременяват знанията и уменията на учениците в отделните жанрове - натюрморт, пейзаж, портрет и фигурална композиция в разкритите специалности по „Изящни изкуства“ („Живопис”, „Графика”, „Скулптура”, „Стенопис”), по "Приложни изкуства („Иконопис”) и по "Дизайн" („Рекламна графика”, „Пространствен дизайн“). 

ИЗПИТЪТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ОСМИ РЕДОВЕН КЛАС ЩЕ БЪДЕ АНОНИМЕН И ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 ЮНИ 2022г. ОТ 8:00 ЧАСА

- При увеличен брой кандидат-гимназисти, надхвърлящ капацитета на ателиетата, изпитът ще бъде проведен на две групи - Първа група от 8:00 часа и Втора група от 14:00 часа в зависимост от поредения входящ номер.

Изпитът по рисуване представлява рисуване на група от три обемни тела по натура. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за всички кандидати за VIII клас за професиите художник – изящни изкуства, художник - приложни изкуства и дизайнер.

pdf_icon Учебно-изпитна програма за проверка на способностите за прием в осми клас за професиите: художник - изящни изкуства, художник - приложни изкуства и графичен дизайнер

Прием след завършен VII клас: 52 ученици, разпределени в две паралелки, както следва:

- Първа паралелка – Професия „Художник – изящни изкуства“ - Специалности "Живопис", "Графика", "Скулптура" и "Стенопис"

- Втора паралелка – Професия „Дизайнер“ - Специалности "Рекламна графика" и "Пространствен дизайн" и Професия – „Художник-приложни изкуства“ - Специалност "Иконопис".

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ОСМИ РЕДОВЕН КЛАС:

- На 16.06.2022 г. от 12:00 часа до 16:30 часа - в сградата на НХГ "Цанко Лавренов" на ул. "Янко Сакъзов" 2а, Пловдив

- От 17.06.2022 г. до 27.06.2022 г. от 8:30 часа до 16:30 часа - в сградата на НХГ "Цанко Лавренов" на ул. "Янко Сакъзов" 2а, Пловдив

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават копия от документи, като представят оригиналите за сверяване:

1. Заявление по образец (осигурен от училището) – Приложение №2

2. Кандидатите вписват поредността на пожеланите специалности: Живопис, Стенопис, Пространствен дизайн, Рекламна графика и Иконопис – за VІІІ клас.

3. Копие на Акт за раждане.

4. Медицинско свидетелство с резултата от теста за цветоусещане – за кандидати, постъпващи по професиите художник – изящни изкуства, художник – приложни

изкуства, дизайнер.

5. Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в VII клас през учебната 2021/2022 г.

6. Свидетелство за основно образование в годината на кандидатстването (оригинал или копие, заверено от училището) – Представя се при записване.

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ - ЗА ОСМИ РЕДОВЕН КЛАС:

Изпитът ще бъде анонимен и ще се проведе на 30 юни 2022 г. от 8:00 часа /или от 14:00 часа в зависимост от поредния входящ номер.

Изпитът  по рисуване представлява рисуване на група от три обемни тела по натура. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за всички кандидати за VIII клас за професиите художник – изящни изкуства, художник - приложни изкуства и дизайнер.

КЛАСАЦИЯ ЗА ОСМИ РЕДОВЕН КЛАС:

В класирането участват само кандидати, показали минимален бал 3.00 от изпита.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ УЧЕНИЦИ:

Записването на приетите ученици за учебната 2022/2023 г. ще започне от 01.07.2022 г. от 13:00 часа до 16.30 часа и ще продължи от 04.07.2022 г. до 06.07.2022 г. от 8:30 до 16:30 часа

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ:

За специалностите: по „Изящни изкуства“ („Живопис”, „Графика”, „Скулптура”, „Стенопис”), по "Приложни изкуства („Иконопис”) и по "Дизайн"(„Рекламна графика”, „Пространствен дизайн“) - по програма, утвърдена от Министерство на културата

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ В НХГ “ЦАНКО ЛАВРЕНОВ” - ПЛОВДИВ:

Чл. 1. Ученици успешно завършили VIII., IX. или X. клас полагат изпит/ изпити за проверка на способностите по реда на чл.6 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата по учебни предмети и учебни програми за съответния клас, определени от директора на училището.

Чл. 2. Прием на документи:

- За изпит за проверка на способностите за осми редовен клас - от 16.06.2022 г. до 27.06.2022 г. (от 8:30 часа до 16:30 часа) - в сградата на НХГ "Цанко Лавренов" на ул. "Янко Сакъзов" 2а, Пловдив.

- За приравнителни изпити в НХГ“Цанко Лавренов” - от 17.06. до 28.06.2022 г. (от 8:30 часа до 16:30 часа) - в сградата на НХГ "Цанко Лавренов" на ул. "Янко Сакъзов" 2а, Пловдив.

Чл. 3. Необходимите документи за кандидатстване в НХГ “Цанко Лавренов” - Пловдив са, както следва:

т. 1. За VІІІ редовен клас:

1. Заявление по образец (осигурен от училището) – Приложение №2

2. Кандидатите вписват поредността на пожеланите специалности: по „Изящни изкуства“ („Живопис”, „Графика”, „Скулптура”, „Стенопис”), по "Приложни изкуства („Иконопис”) и по "Дизайн"(„Рекламна графика”, „Пространствен дизайн“) - по програма, утвърдена от Министерство на културата за VІІІ клас.

3. Копие на Акт за раждане.

4. Медицинско свидетелство с резултата от теста за цветоусещане – за кандидати, постъпващи по професиите художник – изящни изкуства, художник – приложни изкуства, дизайнер

5. Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в VII клас през учебната 2021/2022 г.

6. Свидетелство за основно образование в годината на кандидатстването (оригинал или копие заверено от училището) – Представя се при записване.

т. 2. За ІХ и X редовен клас:

1. Заявление по образец (осигурен от училището) – Приложение №1. Кандидатите вписват поредността на пожеланите специалности: по „Изящни изкуства“ („Живопис”, „Графика”, „Скулптура”, „Стенопис”), по "Приложни изкуства („Иконопис”) и по "Дизайн"(„Рекламна графика”, „Пространствен дизайн“) - по програма, утвърдена от Министерство на културата

2. Копие на Акт за раждане.

3. Медицинско свидетелство с резултата от теста за цветоусещане – за кандидати, постъпващи по професиите художник – изящни изкуства, художник – приложни изкуства, дизайнер

4. Свидетелство за основно образование – може да се представи и при записване.

т. 3. В случай че учениците към датата на подаване на заявлението по т. 1. и т. 2. не са получили документ за завършен клас/степен на образование, те представят допълнително копие от него. Кандидатите подават копия от документи, като представят оригиналите за сверяване.

Чл. 4. Кандидатите полагат конкурсни изпити.

Програма за конкурсните изпити за завършили VII клас: 

Изпит за проверка на способностите по рисуване за прием в VIII клас: Рисуване на група от три обемни тела по натура. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за всички кандидати за VIII клас за професиите художник – изящни изкуства, художник - приложни изкуства и дизайнер.

Чл. 5. т. 1. За провеждане на изпит за проверка на способностите и приравнителните изпити директорът назначава комисия за приемане на документи.

т. 2. Комисията приема документи по график определен със заповед на директора.

т. 3. Приетите документи се записват с пореден номер и дата в книгата за кандидатите.

т. 4. Комисията завежда във входящ дневник подадените заявления, отбелязва входящия номер и датата на завеждане върху заявлението.

т. 5. Комисията по приемане на документите ги комплектова и предоставя на председателят на комисията за организиране и провеждане на изпитите.

т. 6. Комисията информира кандидатите и техните родители за вида на училището, за учебния план, за видовете специализирана подготовка, специалности, професии и за възможностите за кариерно развитие на завършилите пълния курс на обучението.

Чл. 6. т.1. Кандидатите за VІІІ клас са длъжни преди изпита:

т. 2. Да се явят в изпитната зала с документ за самоличност - ученическа карта, не по-късно от 7:30/или 13:30 часа в деня на изпита и да заемат определените им по жребий работни места. Закъснелите кандидати, след обявяване на изпитната тема, не се допускат в изпитната зала.

т. 3. Да носят за изпита по рисуване графични материали (моливи, креда и др.).

т. 4. Да изслушат инструктажа на квесторите за правата и задълженията си по време на изпита и за спазване изискванията за анонимност на конкурсната работа.

т. 5. Да получат необходимите им изпитни материали (картон).

Чл. 7. т. 1. След приключване на изпит за проверка на способностите:

т. 2. Да предадат на работното си място конкурсните работи, да впишат собственоръчно трите си имена и адрес върху обратната страна на рисувателния лист, като върху името се залепва непрозрачно листче и се следи върху надписа да не попадне лепило.

Чл. 8. т.1. За провеждане на изпита за проверка на способностите директорът назначава комисия по организиране и провеждане на изпита за проверка на способностите, която:

т. 2. Изготвя списъци по входящ номер на кандидатите, допуснати до изпита.

т. 3. Подготвя залите, нарежда и номерира необходимия бр. стативи, подготвя билети за жребий, чрез който се определя работното място.

т. 4. Членовете на комисията по организиране и провеждане на изпита осигуряват необходимия ред за нормално протичане на изпита, анонимността на всяка работа, поставят печат на изпитния лист.

т. 5. Комисията по провеждане на конкурсния изпит изчаква оценяването на конкурсните работи, след което ги разсекретява и изготвя протокол, извършва класиране по успех, а в окончателния протокол класацията по бал.

т. 6. Комисията след приключване на съответния изпитен ден изнася на видно и достъпно за родители и кандидати място протоколите с резултатите.

Чл. 9. т.1. В комисията по провеждане на изпита за проверка на способностите се назначава квесторска комисия, която има следните задължения извън изпитната зала:

т. 2. Да не допускат в сградата външни лица по време на провеждане и оценяване на изпита.

т. 3. Да организират и контролират приемането и изпращането на кандидатите от и до входа на училището.

т. 4. Да придружават кандидатите, които временно напускат изпитната зала.

Чл. 10. Квесторите в изпитната зала са длъжни преди изпита:

т. 1. Да се явят в съответната сграда в деня на изпита, не по-късно от 7:15/ или 13:15 часа.

т. 2. Да заемат местата си в изпитните зали, не по-късно от 7:30/или 13:30 часа.

т. 3. Да допускат в залата кандидатите по списък, след представяне на документ за самоличност, от 7:30 до 7:55 /или от 13:30 до 13:55 часа.

т. 4. Да инструктират кандидатите за правата и задължеията им по време на изпита и за изискванията на анонимност на конкурсната работа.

т. 5. Да раздадат на кандидатите определените материали - по един рисувателен лист за изпита по рисуване и по 2 бели листа за скици, подпечатани с печата на училището.

Чл. 11. Квесторите в изпитната зала са длъжни по време на изпита:

т. 1. Да запишат на дъската началния и крайния час на изпита.

т. 2. Да не напускат изпитната зала, да не разговарят помежду си и да не извършват други дейности, освен посочените в инструктажа.

т. 3. Да вписват в протокола броя на допълнително раздадените листове или изпитни материали, както и времето на излизане и връщане на кандидатите от и в изпитната зала.

т. 4. Да не допускат в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

т. 5. Да отстраняват от изпит кандидати, които пречат за нормалното протичане на изпита.

т. 6. Във всеки изпитен ден осигуряват 30 минути почивка, като кандидатите не напускат сградата.

т. 7. Половин час преди края на определеното време за полагане на изпита да съобщят за оставащото до края на изпита време.

т. 8. Да приемат конкурсните работи от всеки кандидат след правилното вписване на трите имена и адрес на кандидата върху обратната страна на рисувателния лист със залепен върху името непрозрачен лист.

т. 9. Да допускат в залата само служебни лица.

Чл. 12. Квесторите са длъжни след завършване на изпита:

т. 1. Да попълнят и подпишат протоколите от провеждането на изпита.

т. 2. Да предадат протоколите и конкурсните работи на председателя на комисията по организиране и провеждане на изпитите, който има задължението да представи конкурсните работи на комисията по проверка и оценка на конкурсните работи.

Чл.13. Комисия по оценяване на изпита за проверка на способностите:

т. 1. Председателят на комисията по оценяване е директорът на училището.

т. 2. Оценките на кандидатите от изпитите в едно училище по изкуствата са валидни за класиране само в същото училище.

т. 3. Оценяването се извършва по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6,00, а най-ниската оценка за успешно издържан изпит е среден 3,00. Получилите оценка слаб 2,00 на изпит губят право да продължат по-нататъшното си участие в изпитите и не участват в класирането.

т. 4. Оценката от всеки изпит, който се оценява по шестобалната система, е средноаритметична с точност до 0,01 от оценките на членовете на комисията за оценяване, поставени с точност до 0,25 и отразени в индивидуалните им протоколи.

т. 5. Средноаритметичната оценка се отразява в протокол, който се подписва от членовете на съответната комисия за оценяване и от нейния председател. Оценките, поставени от комисията, са окончателни и при възражение не се допуска ново оценяване.

т. 6. Оценките се обявяват непосредствено след приключване на работата на изпитната комисия.

т. 7. Списъкът с оценките на кандидатите от положения изпит включва: клас, професия/специалност, номер по ред, входящ номер на кандидата, наименование на изпита за съответния вид специализирана подготовка, професия, специалност и цифрови оценки в низходящ ред

Чл. 14. Класация за осми редовен клас:

т. 1. В класирането участват само кандидатите, получили окончателна оценка от всеки изпит най-малко среден 3,00.

т. 2. Класирането на кандидатите за съответния вид специализирана подготовка, професия и специалност се извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпитите и желанията на кандидатите, в съответствие с държавния план-прием.

т. 3. Класирането на кандидатите, посочили повече от едно желание за избор на специализирана подготовка, професия и специалност от един и същ вид изкуство, се извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпита по реда на заявените желания на кандидата.

т. 4. Кандидатът, който е приет по първо желание, не участва в класирането за другите специалности.

т. 5. Кандидатът, който не е приет, участва в класирането за прием по съответните професии и специалности, по реда на желанията, които са посочени в заявлението за кандидатстване.

Чл.15. т. 1. Всички кандидати за VIII клас, които желаят да видят изпитните си работи, могат да направят това веднага след оповестяването на оценките от изпит по Рисуване – 30 юни 2022 г.

т. 2. Желаещите трябва да подадат молба по образец /дава се от училището/ - на входа на училището.

т. 3. Конкурсните работи ще бъдат показвани от комисията по оценяване .

Чл. 16. Записването на приетите кандидати се осъществява по ред, уточнен от училището.

т. 1. След приключване на изпита Директора съгласува и утвърждава списък с оценките на кандидатите от положения изпит и се обявява след приключване на работата на комисиите за оценяване и провеждане на изпита /изпитите

т. 2. Учениците се записват в училището, в срок до 5 работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите ученици в училището.

т. 3. Кандидатите се записват със заявление съгласно приложение № 4 от Наредба № 2 от 2016 г. на МК, като задължително прилагат в оригинал следните документи:

 1. Удостоверение за раждане на ученика - за сверяване на място данните за ученика

 2. Лична карта на родител или на лице, представляващо кандидата, на основание на документ, удостоверяващ това право в качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа за кандидата – за сверяване на място

3. Свидетелство за завършено основно образование

4. Оригинал на медицинско свидетелство, съгласно чл. 10, ал.1, т. 6 т.

5. Здравна амбулаторна карта, в която да е описан имунизационния статус

6. Три снимки с паспортен формат

т. 4. Всеки етап на класиране приключва със записване на приетите ученици. В срок един ден след изтичане на срока за записване на приетите ученици училищата обявяват незаетите места в училището. До попълването на свободните места се приемат кандидатите, следващи по успех в низходящ ред. Незаписалите се в срок ученици, губят местата си.

т. 5. За незаети се смятат местата, за които няма приети ученици, на приети, но незаписали се в срока ученици, на записали се и след това изтеглили документите си ученици.

Записването на приетите ученици за учебната 2022/2023 г. ще започне от 01.07.2022 г. от 13:00 часа до 16.30 часа и ще продължи от 04.07.2022 г. до 06.07.2022 г. от 8:30 до 16:30 часа

Чл.17.т.1. ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА И/ИЛИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДРУГ ВИД СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА, ПРОФЕСИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ - Приравнителни изпити се провеждат при наличие на свободни или освободени места:

т.2. Ученици, успешно завършили VІІІ, ІХ или Х клас в неспециализирано училище, спортно училище или в училище по култура, могат да се преместват и записват в училище по изкуствата от началото на следващата учебна година при наличие на свободни или освободени места в приемащото училище след полагане на изпит/изпити за проверка на способностите по съответния вид изкуство, професия и специалност.

т.3. Ученици, успешно завършили VІІІ, ІХ или Х клас в училище по изкуствата могат да се преместват и записват от началото на следващата учебна година при наличие на свободни или освободени места по друг вид специализирана подготовка, професия и специалност в същото или друго училище по изкуствата след полагане на изпит/изпити за проверка на способностите.

т.4. Учениците, които са завършили VIII, IX или X клас, полагат и приравнителни изпити по учебни предмети, по които съществува разлика в учебния план, по ред и условия, определени със заповед на директора на приемащото училище, за което се информират родителите (настойниците) и/или ученикът. Родителят/настойникът и ученикът подписват декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план на приемащото училище и за приравнителните изпити, които е необходимо да бъдат положени.

т.5. Процедурно приравнителните изпити се провеждат, както приемните изпити, като се назначават комисии, които имат същите функции.

т.6. Приравнителните изпити заVIII клас се организират по график и програма, изработени от училищното ръководство. Приравнителни изпити се провеждат само за освободените места на ученици от VIII клас. Местата се обявяват на интернет страницата на училището.

т.7. Кандидатите за приравнителни изпити представят заявление по образец, документ за завършен VIII клас в годината за кандидатстване и медицинско свидетелство. Те трябва да имат общ успех най-малко Добър (4.00).

т.8. Издържалите приравнителните изпити се приемат по реда на бала, получен от сбора на оценките на изпитните предмети, ако са показали успех най-малко Мн. добър (5.00) по Рисуване и среден успех от изпитите най-малко Мн. добър (5.00).

т.9. Директорът на НХГ "Цанко Лавренов" разглежда заявленията и жалбите относно приравнителните изпити и решава всички спорни въпроси по приемането на кандидатите в срок от един месец.

т.10. Приравнителни изпити се провеждат и за ученици, завършили IХ клас в друго художествено училище, ако има различия по Учебния план и програми на училището, като учениците държат изпити по съответния специален предмет, който не са изучавали.

Ученици, които успешно са завършили VIII, IX или X клас полагат изпит/изпити за проверка на способностите по реда на чл.6 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата по учебни предмети и учебни програми за съответния клас, определени от директора на училището, съобразно учебен план за учебната 2021/22 година.