НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Регламент на конкурс "Пловдив - звук и цвят"

   

Регламент за провеждане на конкурс за есе, рисунка, фотография/фотоколаж на тема "Пловдив - звук и цвят"

Конкурсът се осъществява по проект „Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на Източна Румелия до Европейска столица на културата“ (КП-06-ОПР05/8) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Идеята на рисунката, фотографията/фотоколажът, есето трябва да носи в себе си послание за културното, езиковото и религиозното разнообразие на Пловдив. 

Цел 

Конкурсът има за цел да запознае участниците с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на Пловдив и да  създаде подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца и младежи. 

Организатор 

Конкурсът се осъществява по проект „Пловдив – от  мултиезиков и мултикултурен център на Източна Румелия до Европейска столица на културата“ (КП-06-ОПР05/8) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Условие за участие 

В конкурса могат да участват деца/ученици и младежи на възраст от 10 до 35 години, които са разделени на 3 възрастови групи:

І група –  10- 13 години;

ІІ група – 14-17  години;

ІІІ група – 18-35 години.

Всяко дете/ученик или младеж може да участва по темата на конкурса с: рисунка, фотография или фотоколаж (до 3 творби); есе (едно). 

Рисунките трябва да са с размер блок 4 (формат А 4) или размер 35/50 см. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Могат да бъдат изработени с моливи, пастели, флумастери, водни или маслени бои и др.

Всеки ученик/младеж може да участва с черно-бели и/или цветни снимки. Фотографиите/фотоколажите трябва да са с размери от 20/30 см до 30/40 см или файлове с препоръчителни параметри: 8-битов цвят; формат jpeg; минимум 2400 px по дългата страна и с максимум jpeg 10 компресия, максимум 200 dpi – разделителна способност.

На гърба на рисунките, фотографиите, фотоколажите трябва да бъдат изписани: трите имена и възрастта на участника; населеното място, в което участникът живее; учебното заведение, в което учи.

Рисунката, фотографията или фотоколажът задължително се придружава с талон, който съдържа информация за творбата и данни за обратна връзка:

- три имена и възраст на участника;

- за лица под 18 годишна възраст – име на родител/лице, полагащо грижи за детето;

- населено място, в което участникът живее;

- адрес за кореспонденция;

- за лица под 18 годишна възраст – телефон за връзка с родителя/настойника;

- телефон за връзка с участника в конкурса;

- електронен адрес на участника, а за лица под 18 годишна възраст – на родителя/настойника;

- декларация (за лица под 18 годишна възраст от родител/настойник), че е съгласен творбите на участника  да бъдат използвани единствено по дейности свързани с реализирането на проекта: публикации, експозиции и др. подобни. 

Организаторите се задължават да посочват името на автора при всяко използване/публикуване на творбата му при горните условия.

Рисунките, фотографиите и фотоколажите се изпращат /или се предават/ на адрес: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, 4000, Ректорат, ул. „Цар Асен”  № 24, Деканат на Филологическия факултет, каб. 325, за конкурс „Пловдив – звук и цвят“ или по електронна поща на имейл: contestplovdiv@gmail.com; лице за контакт: Мария Гуджева-Каракашева. 

Есетата се изпращат по електронна поща на имейл:  contestplovdiv@gmail.com, придружени със следната информация:

- трите имена и възрастта на участника;

- на лица под 18 годишна възраст – име на родител/настойник;

- населено място, в което участника живее;

- адрес за кореспонденция;

- за лица под 18 годишна възраст – телефон за връзка с родителя/настойника;

- телефон за връзка с участника в конкурса;

- електронен адрес на участника, а за лица под 18 годишна възраст – на родителя/настойника;

- декларация (за лица под 18 годишна възраст от родител/настойник), че е съгласен творбите на участника  да бъдат използвани единствено по дейности свързани с реализирането на проекта: публикации, експозиции и др. подобни. 

Крайният срок за изпращане на творбите е 23 декември 2021 г. За изпратените по пощата творби важи датата на пощенското клеймо; творбите, изпратени по електронната поща (contestplovdiv@gmail.com), – до 23.12.2021 г. 

Няма да бъдат разглеждани: творби, които са получени след определения срок или съдържащи непълна информация.

Видимост 

Стартирането на конкурса и регламентът за неговото провеждане се обявяват чрез интернет страницата на проекта: вестници, радиа и телевизии по преценка на организаторите; флаери и др. Организаторите могат да предоставят информация за конкурса в общини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи и други учреждения по тяхна преценка.

Победителите от конкурса се уведомяват по телефон/електронна поща или с писмо на посочения за кореспонденция адрес и се оповестяват на интернет страницата на проекта http://plovdivproject.uni-plovdiv.net/en/

Жури 

Подборът и класирането на творбите се осъществява от жури, в състава на което по покана на ръководителя на проекта ще бъдат включени специалисти от ПУ „Паисий Хилендарски“, както и и представители на изкуството и външни експерти. 

Награди 

Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди. Ще бъде издаден сборник с наградените творби.

Наградите, определени от журито, са по 4-те тематични раздела за всяка възрастова група.

Предметните награди ще бъдат съобразени с възрастта и потребностите на участниците. 

Допълнителни условия 

Всяка творба да бъде придружена от декларация за съгласие за обработката на лични данни във връзка със Закона за защита на личните данни, като участникът дава съгласието си неговото име да бъде оповестено в сайта на проекта или чрез други медии и средства за масова информация. 

Образците на декларациите са приложени към сайта на проекта: https://blogs.uni-plovdiv.net/plovdivproject/

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира творби, ако не отговарят на посочените в настоящия регламент изисквания.

С най-добрите творбите на участниците се организира изложба. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това. Творбите не подлежат на връщане и с тях се формира фонд на конкурса.

За информация: contestplovdiv@gmail.com, http://plovdivproject.uni-plovdiv.net/en/

Ръководител на проект КП-06-ОПР05/8 е доц. д-р Борян Янев.