НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Национален ученически конкурс „Зелената планета 2023“

от:    до:

София

Регламент 

Националният ученически конкурс „Зелената планета 2023“ е част от Международния детски екологичен Форум „Зелената планета 2023. Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България“, Националният дворец на децата и Синдиката на българските учители. 

В конкурса могат да участват с творческите си работи ученици от различни възрасти в седем номинации.

Мото на конкурса: „Земята - нашият общ дом.“ „Климатичните промени през погледа на децата“

Цели и задачи на конкурса:

- Привличане на общественото внимание към международните въпроси на екологията посредством приобщаване на децата и младежите, чрез изкуството и науката, към проблематиката на екологичния поглед към света, който ще подпомогне за хармоничното развитие на личността, сплотяване и формиране у младите на широк поглед върху обкръжаващия ги свят и грижата за него;

-  Развитие при децата и младежите на умение да изразяват своето отношение към природните и културни ценности чрез резултатите от творческата, художествена, социално полезна и изследователска дейност;

- Систематизиране резултатите от многогодишната екологична дейност на детските колективи;

- Възпитаване на децата от различните страни на грижливо отношение към единните общочовешки ценности в съответствие с принципите за съхраняване на културното и природното разнообразие, на екологичното равновесие; с принципите на устойчивото развитие; 

- Формиране у младите жители на планетата на екологична култура и активна жизнена позиция в отношение към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството;

- Способства за развитие на интереса на децата и младежите към историческата памет  посредством  привличането им в творческа дейност чрез екология.

Конкурсна програма на форума:

Конкурсната програма на Форума се провежда в два етапа: национален и международен.

Основен критерий за подбора на работите е в съответствие с описаните по-долу номинации.

Победителите от Националния конкурс ще бъдат представени за участие в конкурсната програма на Международния детски екологически форум „Зелената планета 2023”. Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са руски и английски. 

За участие в Националния конкурс се приемат творчески работи в следните седем номинации:

1. „Природата и съдбите на хората“ – литературен конкурс за авторски размисли /проза, поезия, есе, приказка/:

Изисквания към литературните творби:

- Творческите работи се представят във формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 – не повече от 1 страница;

- На реда след заглавието се посочват трите имена на автора, година на раждане; 

- В писмените работи да се посочват използваните източници.

- Оценява се идеята на собственото съчинение, оригиналност, творческа и художествена цялостност, историческа изразителност, яркост на изложеното.

2. „Зелената планета през погледа на децата” – конкурс за рисунки:

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

1 група: предучилищна възраст, 2 група: 1-4 клас, 3 група: 5-7 клас, 4 група: 8-12 клас

Изисквания към рисунките:

- Изпраща се оригинална рисунка формат А3;

- На гърба на рисунката се изписват трите имена на автора, годината на раждане, наименование на творбата, 

Оценява се отразяването на тематиката, композиционното решение, нивото на изпълнение, художествената и историческа изразителност.

3. „Екообектив“ – конкурс за кинорепортажи за екологичната социално полезна дейност на детските колективи; за откриване и отразяване на красотата и проблемите на природата:

Изисквания към кино-репортажите:

- Изпраща се кинофилм с продължителност до 5 минути на флаш-памет (дискове не се приемат); 

- В субтитрите на кинофилма или в звуковия му съпровод се посочват трите имена и годината на раждане на автора; (името на филмовото студио или творческия колектив;) името на филма; наименование на мястото, където е била осъществена социално полезната дейност, названието на детския колектив, който я е осъществил. 

- В печатен вид се дублира следната информация: Трите имена и годината на раждане на автора; (името на филмовото студио или творческия колектив); името на филма; наименованието на мястото, където се е осъществявала социално полезна дейност; името на детския колектив, който е осъществил социално полезната дейност.

Оценява се спазването на сюжетна линия, операторската и режисьорската работа, разкриването на темата.

4. „Многообразие на вековните традиции” – конкурс за отделни арт обекти и композиции свързани с човека и природата в т.ч. от природни материали:

Изисквания към оформяне на работите:

 - Изпраща се снимка на макета с добро качество с формат 18х24 см и повече;

- На обратната страна на снимката се посочват трите имена и година на раждане на автора; името на творбата/композицията.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, използването на народни занаяти, оригиналност, композиционното решение, качеството на изработката, художествената изразителност и историческа ценност.

5. „Съвременност и традиция“ – конкурс за колекции костюми от естествени материали:

Изисквания към оформление на работите: 

Изпраща се кратко описание на колекцията, в което се посочва:

- Име на колектива - автор на колекцията костюми, име на колекцията, кратко /с 1-2 изречения/ пояснение;

- Фотоалбум с моделите на колекцията, всяка снимка с формат 18х24 и повече;

- Обща фотография на всички модели на колекцията с формат 18х24 см и повече.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, композиционното решение, качеството на изработката, художествената изразителност. 

6. „Природа. Култура. Екология” – конкурс за солови и колективни изпълнения на песни, театрални постановки, флашмоб и др. по теми, свързани с конкурса:

Изисквания към оформянето на работите:

Изпраща се програма или кратък анонс на изпълнението, където се посочва:

- Наименование на песента, театралната постановка или друго изпълнение;

- Трите имена и годините на раждане на изпълнителя или колектива /ако са повече от двама изпълнители/ 

- Трите имена на художествения ръководител;

- Видеозапис на изпълнението на флаш-памет (дискове DVD или CD не се приемат);

- Обща фотография на изпълнението формат 18х24 см и повече.

Оценява се отразяването на темата на конкурса, нивото на изпълнение, художествена стойност.

7. „Природата – безценен дар, един за всички“ – конкурс за оригинални научни идеи, технологии, експерименти посветени на съхраняване на Планетата и хармоничната връзка между човека и природата. Социалнозначими проектни и научноизследователски работи за резултатите от социално полезна екологична дейност на детски колективи, включваща следните основни етапи: намиране и показване на екологичния проблем; кратко описание на социално полезната дейност за отстраняването на проблема; социална значимост на резултатите от екологичната дейност. 

За участие в конкурса се приемат: /описание на проведени или в етап на провеждане/ индивидуални авторски краткосрочни проектни работи със срок на реализация не повече от 3 месеца, с обозначение „проект“, и дългосрочни колективни (на детски организации) научни и изследователски работи със срок на реализация от 4 месеца и повече с обозначение „наука“.

Изисквания към оформянето на работите:

- Изпращат се тезиси в печатен вид, формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 – не повече от 2 страници;

- Възможна е презентация на проекта във формат PowerPoint на флаш-памет;

- На реда след заглавието се изписват трите имена и възрастта на автора и/или името на колектива /възраст на участниците в колектива/, името на учреждението с посочване на страната и населеното място; трите имена на ръководителя на проекта, адрес на електронната поща.

Оценява се целесъобразността и социалната значимост на проекта, описанието на всички основни етапи.

За участие в националния конкурс не се допускат работи, които са плагиат, копие или част от работата на други автори.

Всички творби за участие да бъдат придружени със заявка за участие /приложение 1/ с данните: трите имена на автора, държава, възраст, адрес и телефон; училище (извънучилищно звено) с телефон и  адрес; декларация-съгласие от родител на детето за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни, както и предоставяне на авторски права за популяризиране на творбата.

Име и телефон на научния ръководител и неговото съгласие за ползване на предоставените данни.  

Конкурсните работи - рисунки и съпровождащите ги документи се изпращат в пакет не по-късно от 30 април 2023 г. на адреса на организаторите: 

Руски дом в София

Фондация „Устойчиво развитие за България“

За конкурса „Зелена планета”

Ул. „Шипка” № 34, 

1504 гр. София

Останалите материали – есета, стихове, филми, проекти, снимки на костюми и приложни творби, музикални и театрални изпълнения се изпращат в електронен вариант /с по-дълъг срок на валидност/ на адрес: е-mail: zelena_planeta@mail.bg

Номинираните в Националния конкурс „Зелената планета 2023” получават грамоти. Най-добрите творчески работи на национално ниво се изпращат за участие в Международния детски екологичен форум „Зелената планета 2023”. За тази цел писмените творби ще трябва да бъдат преведени на руски или английски език и изпратени на ел. адрес на орг. комитет на конкурса: е-mail: zelena_planeta@mail.bg

Тържественото награждаване на победителите ще се състои в НДД, ако епидемичната обстановка позволява. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени чрез сайта на Националния дворец на децата http://www.npc-bg.org

Моля, обърнете внимание!

1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите /съгласно Закона за авторското право и сродните му права/ за безвъзмездно използване за целите на конкурса.

2. По отношение на съхранението на творбите: следва да имате предвид, че с участието си се съгласявате творбите  в конкурса да не бъдат връщани и да бъдат използвани за изложби, за издаване на календари, дискове, плакати, за публикации в печатни и електронни медии, за благотворителни,  представителни и други нетърговски цели.

3. С явяването за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел. 

4. Изпращайки творбата си за участие в конкурса авторите и техните преподаватели се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни/.

За контакт с организаторите на Националния детски екологичен конкурс „Зелената планета 2023”: Фондация „Устойчиво развитие за България”, тел: 0893660695, е-mail: zelena_planeta@mail.bg