НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Национален младежки конкурс за изящни изкуства, приложни изкуства и дизайн

от:    до:

Бургас, Национална художествена академия

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА, ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН

Организатори: Министерство на културата на Република България и Национален дворец на културата     

Право на участие: 

Конкурсът е предвиден за ученици от средните училища по изкуствата (изобразителни изкуства) в цялата страна и ще се проведе в една възрастова група до 18 годишна възраст за ученици от училищата по изкуствата от VIII до XI клас. Конкурсът е вкючен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 г.

Участниците ще бъдат класирани от авторитетно жури на първо, второ и трето мястo по 17 специалности в областта на изящните, изкуства приложните изкуства и дизайна:

- живопис; графика; скулптура; художествена керамика; силикатен дизайн; художествена дърворезба/мебел; художествена обработка на метали; художествена тъкан; моден дизайн; рекламна графика /графичен дизайн; илюстрация и оформление на книгата/; анимация; детски играчки; иконопис; стенопис /мозайка/витраж; пространствен/промишлен дизайн; сценичен костюм; театрален, кино и телевизионен декор/театрална кукла.

В изложбата-конкурс могат да участват само творби, изработени лично от ученика, представени от съответното училище по изкуствата след предварителна селекция. Не се приемат произведения, представени лично от учениците.

За участие в изложбата-конкурс в срок до 20 юни 2022 г. трябва да се изпратят сканирани копия от протоколите от вътрешното журиране и снимки, придружени с декларация от преподавателя, съдържаща информация за ученика и за създаването на произведението по време на учебната 2021/2022 г. на електронен адрес: rbazaytova@mc.government.bg. Изпратените снимки и протоколи ще преминат селекция от Комисията за провеждане на конкурса.

Технически изисквания към произведенията, които ще се изпращат дигитално, за да участват  в номинациите:

- Един ученик може да участва само с едно произведение, създадено лично от него през учебната 2021/2022 г.

- Трябва да бъдат представени ясни и качествени снимки на произведенията, като всяко произведение е на отделна снимка формат .jpg, надписана с името на ученика.

До  24 юни 2022 г. училищата ще получат потвърждение за произведенията, които са номинирани за участие в изложбата-конкурс в София.

Творбите за участие в изложбата ще се предават от представители на съответното училище, придружени с декларация от преподавателя, съдържаща информация за ученика и за създаването на произведението, протокол от вътрешното журиране, списък и протокол за приемане и предаване между училището и представител на МК.

Предаването ще се осъществи на 27 юни 2022 г., понеделник в Арт-галерията на НДК от 10 до 16 часа от представител на училището. За произведения, изпратени от съответното училище по куриерска служба, също е необходимо присъстиве на представител, който да разопакова и предаде творбите.

Технически изисквания към номинираните произведения, които ще бъдат одобрени за включване в изложбата-конкурс в София:

- Всяко произведение трябва да е с ясно оформен етикет със служебна информация, прикрепен на гърба, съдържащ: име и фамилия на автора, дата на раждане, клас, специалност, училище, телефон на училището, наименование на произведението. За творбите, които са с малък размер, този етикет е необходимо да е прикрепен по подходящ начин, който да не пречи на експонирането;

- Отделно се предоставя още един етикет за публиката, който съдържа само име и фамилия на ученика, училище, лого на училището, телефон на училището и наименование на творбата, оформен идентично с останалите участници от училището;

- Произведенията следва да са в подходящ за експониране вид. Произведенията следва  да са изпълнени и представени в материал за специалностите живопис, графика, скулптура, художествена керамика, силикатен дизайн, художествена дърворезба/мебел, художествена обработка на метали, художествена тъкан, моден дизайн, детски играчки, иконопис, мозайка/витраж, сценичен костюм, театрален, кино и телевизионен декор, театрална кукла;

- За специалностите рекламна графика, графичен дизайн, илюстрация и оформление на книгата, анимация, стенопис, пространствен  и промишлен дизайн се представят проекти.

Финал и награждаване:

Произведенията ще бъдат оценени и класирани от комисия, състояща се от представители на висши училища по изкуствата и Министерството на културата. 

Журирането ще се осъществи на 28 юни 2022 г.

Ще бъдат класирани по един участник на първо, второ и трето  място  в  конкурса по съответните специалности  -  живопис; графика; скулптура; художествена керамика; силикатен дизайн; художествена дърворезба/мебел; художествена обработка на метали; художествена тъкан; моден дизайн; рекламна графика/графичен дизайн; илюстрация и оформление на книгата/анимация; детски играчки; иконопис; стенопис/мозайка/витраж; пространствен/промишлен дизайн; сценичен костюм; театрален, кино и телевизионен декор/театрална кукла. Класираните творби ще бъдат експонирани в арт-галерията на Националния дворец на културата. На класираните участници ще бъдат връчени грамоти при откриването на изложбата.  Журито си запазва правото да не класира кандидати в някоя от обявените специалности. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Министерството на културата осигурява едногодишни стипендии за ученици от училищата по изкуствата, класирани на първо, второ и трето място до 18 годишна възраст съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби. 

Датата и часът за откриване на изложбата и награждаването ще бъдат съобщени допълнително.

Изложбата ще продължи до 08 юли 2022 г., петък. Предварително връщане на произведения не е предвидено, както и връщане по куриерска служба. Произведенията ще се получават обратно от представители на училищата на 08 юли 2022 г. по график. Организаторите не носят отговорност за произведения, които не са прибрани по график.