НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Международен конкур SAFEonLINE 2023

от:    до:

https://eurid.eu/en/art-competition/

Общи условия на конкурс SAFEonLINE 2023, организиран от EURid

1. Тема на конкурса

Успешните проекти трябва да изобразяват аспект от киберсигурността и безопасността в интернет. Към темата може да се подходи от различни ъгли, например: киберпрестъпността, повишаването на доверието, защитата на личните данни в интернет, кибертормозът, бъдещето на киберсигурността, фишингът, техническата сигурност, проверката на информация, кражбата на самоличност и др. („Темата“).

2. Спонсор и администратор

EURid vzw (RPR Brussel - ДДС BE 0864.240.405, организация с нестопанска цел със седалище Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgium), регистър на домейна от първо ниво .eu и неговите варианти в други скриптове („EURid”).

3. Право на участие

В конкурса могат да участват лица от средни училища от всички 27 държави членки на ЕС1, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, които към датата на записване в конкурса, са на минимална възраст четиринадесет (14) години („Творецът“). Правото на участие зависи от изпълнението на всички изисквания, посочени тук. В конкурса не могат да участват членове на семейство или членове на едно и също домакинство на настоящи служители, длъжностни лица, директори, свързани лица, агенти и представители на EURid. От твореца няма да се изисква никакво плащане, за да се запише или за да спечели награда в този конкурс. EURid си запазва правото по свое усмотрение да провери правото на участие на всеки записал се в конкурса творец. С участието си в този конкурс, творецът се съгласява да бъде обвързан с настоящите общи условия („Общите условия“) и приема, че Общите условия на конкурса могат да бъдат променяни от EURid устно или писмено по всяко време.

4. Критерии за творбите

Творците (както е определено в параграф 3) са поканени да участват в конкурса със своите творби под формата на плакат. Творбата трябва:

- Да има един единствен автор;

- Да отговаря на Темата;

- Да бъде в следния електронен формат; JPG, дължината на дългата страна на плаката - 2500-3000 px, резолюция - 300 dpi, максимален размер на файла - 15MB, портретна ориентация;

- Името на файла трябва да отговаря на следното: единствените приети символи са A-Z, a-z, 0-9 и „долна черта“, без интервали или диакритични знаци; („Творба“). Всяка изпратена творба трябва да отговаря на следните допълнителни изисквания:

- Трябва да е оригинално произведение на твореца, а не копирано, изцяло или частично, от произведение, приписвано на друго лице или организация;

- Не трябва да съдържа зловреден софтуер или друг компютърен код или файлове, които са предназначени да нарушават, повреждат, въздействат или ограничават функционирането на какъвто и да е софтуер или хардуер;

- Не трябва накърнява или да нарушава правата на интелектуална собственост на трета страна;

- Не трябва да нарушава закон, устав, правило или наредба, или споразумение с трета страна;

- Не трябва да съдържа обидно, нецензурно, сексуално, пренебрежително или свързано с насилие съдържание.

5. Основни дати:

- Оповестяване („Начало на конкурса“) - 02.2023 г.

- Краен срок за записване („Крайна дата“) - 23:59 часа на 20.06.2023 г.

- „Оценка на журито“ 22.06.2023 г. - 30.06.2023 г.

- „Уведомяване на печелившите творци“ - през 07.2023 г.

- „Изложба(и)“ От есента на 2023 г.

EURid си запазва правото да променя датите и да обявява своевременно всички промени на уебсайта на конкурса (изброени в параграф6).

6. Изпращане на творбите

Творците се записват в конкурса чрез:

- Посещение на специалния уебсайт за конкурса на EURid: https://eurid.eu/artcompetition („Уебсайтът“);

- Попълване на формуляра за кандидатстване;

- Качване на попълнения формуляр за родителско съгласие (това е приложимо само за творци на възраст под 18 години към датата на записване в конкурса);

- Прикачване на една (1) творба за всеки отделен творец;

„Валидна кандидатура“ е творба, отговаряща на посочените в параграф 4 критерии, както е представена от твореца, отговаряща на посочените в параграф 3 критерии, и е представена от или от името на твореца преди или на крайната дата, по посочения в параграф 6 начин. Всяка творба, изпратена след крайната дата, няма при никакви обстоятелства да се счете за валидна кандидатура. EURid си запазва правото да дисквалифицира всяка творба или творец, които по усмотрение или по преценка на членовете на журито нарушават по някакъв начин Общите условия или приложимите закони, устави, правила, разпоредби или политики на Европейския съюз, или държавата на законно пребиваване на твореца.

Всеки творец, който е изпратил валидна кандидатура, ще бъде уведомен по имейл (чрез artcompetition@eurid.eu) от EURid за регистрационния номер, определен за творбата, както и за всички следващи етапи на конкурса.

EURid си запазва правото, по своя абсолютна преценка, да удължи крайната дата на конкурса с разумен период от време и всяка такава удължена дата ще бъде новата крайна дата за целите на настоящите Общи условия. EURid си запазва правото да изключи творец, ако неговата творба по някаква причина или при някакви обстоятелства, свързани с показването или публикуването й, се счита от EURid за излагащо EURid на риск от съдебно производство, от уронване на репутацията или други потенциални загуби, или творбата засяга имиджа на EURid.

7. Оценка на журито

Всички валидни кандидатури ще бъдат оценени от журито, състоящо се от трима (3) членове, които са експерти в различни области на графичния дизайн и творческите индустрии („Журито“). Всеки член на журито ще оцени самостоятелно творбите в тяхната оригинална електронна форма („Оценка на журито“). Членовете на журито ще бъдат своевременно обявени и публикувани на уебсайта. EURid ще определи един член на журито за негов председател („Председателят на журито“). Всеки член на журито ще има поне десет (10) дни, за да оцени творбите. Всеки член на журито ще оцени всяка творба, свързана с валидна кандидатура, поотделно, чрез присъждане на точки, съобразно критериите за оценка по-долу („Критериите“). На всеки от критериите се придава еднакво значение. Точковата скала за оценка за всеки критерий е от 0 до 10 точки (като 10 означава най-добро). Възможно е да получите максимум 40 точки за една творба от един член на журито.

Критерии за оценка

Връзка: Творбата е свързана с темата на конкурса;

- Качество: Творбата е добре замислена и умело изпълнена;

- Оригиналност: Творбата надхвърля обичайните визуални образи, използвани за изобразяване на темата;

- Комуникация: Творбата успешно показва отделен аспект на темата, като използва дизайнерски елементи.

Творбите ще бъдат оценявани анонимно (т.е. всеки член на журито ще знае единствено регистрационния номер на творбата, без да знае името или училището на твореца). Всички творби ще бъдат класирани от журито въз основа на отделните оценки на членовете на журито и неговите последващи дискусии, въз основа на преценката и експертизата на журито като цяло. В случай на равен брой гласове сред журито при класирането на творбите, неговият председател ще има решаващ глас. EURid има отговорността да предостави на журито творбите за оценка, да общува с журито и да поддържа документацията. Решението на журито е окончателно. Представител на EURid ще се свърже лично с печелившите творци (чрез имейл адреса, посочен при изпращането на тяхната творба).

8. Награди

От списъка с десетте класирали се творби журито ще определи наградите, както следва:

- Победителят с най-голям брой точки: подаръчен ваучер от EURid на стойност 300 евро;

- Второ място за участника с втория по големина брой точки: Подаръчен ваучер от EURid на стойност 250 евро;

- Трето място за участника с третия по големина брой точки: Подаръчен ваучер от EURid на стойност 200 евро;

- Четвърто място: Подаръчен ваучер от EURid на стойност 150 евро;

- Шестимата творци със следващите пет по големина брой точки (пето до десето място): 6 х подаръчен ваучер от EURid на стойност 70 евро.

"Подаръчен ваучер от EURid“ означава възстановяване на разходите в магазина или електронния магазин по избор на печелившия творец за следните видове стоки или услуги: художествени пособия, художествена литература, образователни художествени дейности или техническо оборудване за художествена работа. Победителите ще получат възстановяване на посочената по-горе сума при представянето на квитанции за тези разходи и банкова сметка за паричния превод до 30 ноември 2023 г. Разходите трябва да са направени след обявяването на победителите.

9. Изложби

EURid ще положи разумни усилия, за да организира изложба в Прага. Ако ситуацията с пандемията го позволява, публичното оповестяване на решението на журито и връчването на наградите ще се проведе под формата на церемония по откриването на изложбата. Алтернативата е победителите да бъдат обявени публично чрез онлайн канали за комуникация. Ще бъдат изложени до десет (10) печеливши творби („Изложбата“). Избраните творби ще бъдат показани в центъра на Прага през есента на 2023 г. EURid ще положи разумни усилия да организира още две изложби в още два европейски града през 2024 г. Избраните за изложба творби няма да бъдат предлагани за продажба. От творците не се очаква да вземат своите творби след края на изложбата. Физическите, печатни версии на творбите ще бъдат собственост на EURid.

Резултатите от конкурса и изображенията на избрани творби ще бъдат публикувани на уеб страницата на EURid: https://eurid.eu/artcompetition и на уеб страниците на участващите училища, ако те проявят интерес след откриването на изложбата.

10. Документация

За изложбата ще се изготви каталог, в който ще се представят всички печеливши творби и ще се споменат регистрираните творби, както и училищата, от които те са изпратени. В случай, че отпечатаната документация бъде изготвена от EURid, всеки печеливш творец и неговото училище ще получат безплатно един (1) презентационен продукт. Каталогът ще бъде достъпен и на уебсайта.

11. Авторско право и фотография

Записвайки се в конкурса, творецът потвърждава, че притежава всички права на интелектуална собственост върху творбата и че е получил предварителното писмено одобрение за използването на материал, защитен с авторски права на трета страна, който се съдържа в изпратената творба. Без да се засягат Общите условия, EURid потвърждава, че авторските права върху създадената от твореца творба, остават за твореца. Всички запитвания за авторски права ще бъдат отнесени до твореца. Записвайки се в конкурса обаче творецът предоставя на EURid или на трета страна неизключителен, световен, безвъзмезден лиценз за използване (копия) на творбата на всички територии за целите на изложбата и други изложби, реклама, в печатни/онлайн публикации и за всяка друга цел, счетена за подходяща от EURid или трета страна. Творците позволяват творбата да се снима и възпроизвежда от EURid или трета страна на всички територии. Името на твореца ще бъде посочено, когато изображението се използва от EURid. Творецът се съгласява, че EURid или която и да е трета страна могат да променят формата на творбата за целите на изложбата, рекламата, в печатни/онлайн публикации и за всяка друга цел, счетена за подходяща от EURid или трета страна.

12. Защита на данните

EURid и неговите дъщерни дружества ще обработват получените лични данни в съответствие с неговата Политика за защита на личните данни, достъпна на https://eurid.eu/en/other-infomation/privacy-policy/ и в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Попълвайки формуляра за участие, творецът се съгласява EURid и неговите дъщерни дружества да събират, съхраняват, обработват или използват по друг начин личните данни на твореца единствено за целите на обработката на кандидатурата на твореца в конкурса, популяризирането и администрирането на конкурса, изложбата и всякаква документация, която бъде създадена. Личната информация на твореца няма да бъде споделяна с трети страни, които не са пряко ангажирани в този конкурс, или обработена по друг начин за други цели без съгласието на твореца. Творецът има право да поиска достъп до данните, да ги коригира или премахне, като се свърже с EURid на адреса, посочен на първата страница на настоящите Общи условия или на www.eurid.eu.

13. Отговорности на творците

Творците са отговорни за всички разходи, свързани със създаването на творбите. Печелившите творци са отговорни за представяне на касови бележки за получаване на ваучерите от EURid до 30 ноември 2023 г., в противен случай наградата не може да бъде заявена. Носителят на първата награда е задължен да си сътрудничи с компанията AcTVty при създаването на клипа за социалните медии, който трябва да бъде завършен най-късно до 30 ноември 2023 г. С участието си в конкурса и предоставянето на допълнителна информация на EURid във връзка с конкурса, творецът гарантира, че цялата предоставена информация е достоверна, точна и не е подвеждаща или по друг начин непълна. 

14. Ограничаване на отговорността

При всички обстоятелства EURid ще използва разумни умения и грижи при боравенето с творбите, възможно е обаче да възникнат случайни повреди на техни печатни или електронни версии. EURid не носи никаква отговорност за загуба, повреда или унищожаване на електронните или печатни версии на творбите. EURid не поема никаква отговорност за загубени, повредени или забавени записвания или награди, независимо от причината, и EURid не гарантира, че системите или имейл адресите, използвани от творците за записване в конкурса, ще бъдат на разположение по всяко време. EURid няма да носи отговорност за каквито и да е щети или разходи, които са пряко или косвено свързани с конкурса, участието в него или с неговите награди. Нищо в настоящите Общи условия не изключва нашата отговорност при смърт или телесна повреда, произтичаща от нашата небрежност по отношение на конкурса или изложбата.

15. Решаване на спорове

Този конкурс и горните Общи условия, както и всички въпроси, свързани с него, се уреждат от белгийското законодателство и са предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата на Белгия.