НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Училишно настоятелство

Управителния съвет на "Училищно настоятелство при Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" - Пловдив беше записан в Агенцията по вписванията през месец ноември 2018 г.

На проведено общо събрание на училищните настоятели на 15.10.2018 г. беше избран съставът на Управителния съвет:

Председател: Петър Самуилов Самуилов

Зам. председател: Светлозар Георгиев Чавдаров

Членове:

1. Тотка Колева Костадинова

2. Виолета Тодорова Тодорова

3. Бояна Асенова Мерджанова

4. Желязка Стоянова Петрова

5. Ралица Светлозарова Каналева-Иванова

 

ПОКАНА

На 15.10.2018 г. Управителния съвет на "Училищно настоятелство при Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" - Пловдив свиква общо събрание при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Отчетен доклад на Училищното настоятелство.

2. Приемане на промени в Устава на Училищното настоятелство.

3. Освобождаване на членовете на Управителния съвет от отговорност.

4. Избор на нов Управителен съвет.

5. Други.

II. Решението за свикването на Общото събрание с дневния ред да бъде публично оповестено и на таблото за съобщения на НХГ „Цанко Лавренов“.

III. Родителите на учениците да бъдат уведомени по един от следните начини : 

1. Обява в сайта на НХГ "Цанко Лавренов"

2. Обявяването на поканата в сградата на гимназията, съобразно предвидения в устава ред

Протоколчик е Йорданка Должева-Ботовска, а Председател е Мария Райчева