НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Училишно настоятелство

- ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ в частна полза“ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ – ПЛОВДИВ“, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ , свиква Общо събрание на членовете на сдружението,  на 14.06.2019г. от 17ч.  което ще се проведе в гр.Пловдив, ул.“Янко Сакъзов“ № 2а в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“, при следния дневен ред и предварителна рамка на решенията:

1. Приемане на Годишните финансови отчети за 2017г. и за 2018г на сдружението.;

Проект на решение: Общото събрание приема Годишните финансови отчети за 2017г. и 2018г. на сдружението. 

2. Вземане на решение за публикуване на ГФО за 2017 г. и 2018 г. в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията.

Проект на решение: Общото събрание взема решение за публикуване на ГФО за 2017г. и 2018г. в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание публично се оповестяват на таблото за съобщения в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“, както и в сайта на гимназията

При липса на кворум на основание чл.13 ал.2 от Устава на сдружението, събранието се свиква след една седмица, а именно на 21.06.2019 г. в същия час – 17 ч. Ако и тогава не се събере кворум, събранието се провежда след един час от обявеното време независимо от броя на присъстващите. 

 

- Управителния съвет на "Училищно настоятелство при Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" - Пловдив беше записан в Агенцията по вписванията през месец ноември 2018 г.

На проведено общо събрание на училищните настоятели на 15.10.2018 г. беше избран съставът на Управителния съвет:

Председател: Петър Самуилов Самуилов

Зам. председател: Светлозар Георгиев Чавдаров

Членове:

1. Тотка Колева Костадинова

2. Виолета Тодорова Тодорова

3. Бояна Асенова Мерджанова

4. Желязка Стоянова Петрова

5. Ралица Светлозарова Каналева-Иванова

 

- ПОКАНА

На 15.10.2018 г. Управителния съвет на "Училищно настоятелство при Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" - Пловдив свиква общо събрание при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Отчетен доклад на Училищното настоятелство.

2. Приемане на промени в Устава на Училищното настоятелство.

3. Освобождаване на членовете на Управителния съвет от отговорност.

4. Избор на нов Управителен съвет.

5. Други.

II. Решението за свикването на Общото събрание с дневния ред да бъде публично оповестено и на таблото за съобщения на НХГ „Цанко Лавренов“.

III. Родителите на учениците да бъдат уведомени по един от следните начини : 

1. Обява в сайта на НХГ "Цанко Лавренов"

2. Обявяването на поканата в сградата на гимназията, съобразно предвидения в устава ред

Протоколчик е Йорданка Должева-Ботовска, а Председател е Мария Райчева