НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Заповед за преминаване на 50 процента от паралелките в ОРЕС

   

Обучението на учениците в НХГ "Цанко Лавренов" за периода от 22 октомври до 4 ноември 2021 г. ще се проведе при спазване на следния график на ротационен принцип:

Период: 22.10.2021 г. - 28.10.2021 г.:

8. клас - обучението ще бъде присъствено 

9 клас - обучението ще бъде присъствено 

10. клас - обучението ще бъде от разстояние в електронна среда 

11. клас - обучението ще бъде от разстояние в електронна среда 

12. клас - обучението ще бъде от разстояние в електронна среда 

Период: 29.10.2021 г. - 4.11.2021 г.:

8. клас - обучението ще бъде от разстояние в електронна среда  

9. клас - обучението ще бъде от разстояние в електронна среда 

10. клас - обучението ще бъде присъствено 

11. клас - обучението ще бъде присъствено 

12. клас - обучението ще бъде присъствено 

Тази промяна се налага със Заповед № РД 09-64/21.10.2021 г. на г-н Светлозар Чавдаров - директор на НХГ "Цанко Лавренов". Заповедта е издадена на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Заповед № РД-01-856/19.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД-09-3596/20.10.2021 г. на министър на образованието и науката, Заповед № РД-01-891/20.10.2021 г. на директора на РЗИ Пловдив и внесено предложение на началника на РУО до министъра на образованието и науката за преминаване в ОРЕС за 50% от паралелките , при спазване на Правилник за работа и обучение в електронна среда от разстояние на НХГ "Цанко Лавренов".