НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Условия за стипендии през втори срок на учебната 2021/2022 г.

   

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Стипендия за постигнати образователни резултати от първи учебен срок – успех над 5,50 от първи учебен срок.

Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - успех над 4,50 от първи учебен срок.

Необходими документи:

• Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца (месец август 2021 г. – месец януари 2022 г.), заверени с необходимите подписи и печат;

• Служебна бележка за получени семейни помощи от социални грижи по местоживеене за същия период (месец август 2021 г. – месец януари 2022 г.), а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това от дирекция „Социално подпомагане“;

• В случаи, при които родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от НОИ;

• В случаи, при които родителите не са регистрирани в бюрото по труда – декларация , че не получават доходи

• В случаи, при които родителите са пенсионери служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия

• При разведени родители копие от съдебно решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение

• За търговци, занаятчии, свободни професии и други се декларира доходът, формиран съгласно ЗДДФЛ, като се посочват задължително и получените дивиденти. Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Ако фирмата не извършва дейност се предоставя документ от НАП

• За доходи от наем, хонорари и други, родителите предоставят декларация

• За учащи братя и сестри се представя документ от съответното училище

• За учащи братя и сестри в средни учебни заведения се предоставя документ от съответното училище, от който е видно дали са получавали стипендия и в какви размери (месечен доход на член от семейството до 650.00 лв.)

Стипендия за ученици без родител/ли:

• Копие на смъртен акт, документ за лишаване от родителски права и други. (само при подаване за първи път)

Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:

• Копие на решение от ТЕЛК, с което е установена степента на намалена работоспособност или са определени вид и степен на увреждане. (само при подаване за първи път)

Неизвинени не повече от 5 отстъствя. Извинени отсъствия - не повече от 75 отсъствия за текущия период, освен в случаите когато отсъствията са резултат от продължително боледуване или друго обстоятелство, което се доказва с документ от лекарска комисия и декларация ( заявление ) по образец от родителя/настойника.

Всички стипендии се изплащат по банков път. 

Важно: Класният ръководител проверява дали ученикът има наказания , колко извинени и неизвинени отсъствия има , записва ги на декларацията и се подписва.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 25 февруари 2022 година!

Можете да изтеглите необходимите документи от тук: