НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ за училищата по изкуства към Министерство на културата

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” N 2А

Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ за училищата по изкуства към Министерство на културата

Статут на конкурса:

Организатори: Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ Пловдив към Министерство на културата

Регламент на конкурса:

Kонкурсът за плакат е насочен към учениците от специалностите „Рекламна графика“, „Графичен дизайн“ и „Компютърна графика“ в училищата по изкуствата към министерство на културата.

Цел на конкурса за 2019 г.:

1. Да се покаже оригиналност на мислене, цветова култура и индивидуалност.

2. Да се демонстрират възможности при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка.

3. Да се изразят възможностите за намиране на плакатни решения в различни теми: социални, културни, спортни и други.

4. Важен е погледът на младите хора, тяхното виждане за света, в който живеят и растат, а също и посланието, което ще отправят.

Тема на конкурса: „РАЗЛИЧИЯТА МОГАТ ДА ОБЕДИНЯВАТ“

Хората сме различни, раждаме сe и растем различни.

Във Всеобща декларация за правата на човека на ООН пише: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство. Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение. Освен това няма да се допускат никакви различия, основани на политическия, правния или международния статут на държавата или територията, към която човек принадлежи, без оглед на това дали тази страна или територия е независима, под попечителство, несамоуправляваща се или подложена на каквото и да е друго ограничение на суверинитета. Всички хора са равни пред закона и имат право без каквато и да е дискриминация на еднаква закрила от закона“. 

Приемането на различията е важно. Различията могат да разединяват. Различията могат да обединяват. Различията могат да бъдат сила. Всеки отбор или екип има нужда от различни хора с различни възгледи и умения, за да бъде най-добрият. Противоположностите се привличат и допълват.“

Текстът към плакатите е свободен, по избор на автора, но свързан с темата на конкурса. Право на участие могат имат ученици на възраст от 15 до 18 години /от 9 до 11 клас/. Творбите ще бъдат представени на изложби в Пловдив и София. 

Участието в конкурса е индивидуално, като всеки участник изпраща свои разработки.

Всеки плакат, участващ в конкурса,  трябва да отговаря на следните изисквания:

- Формат: TIF; PDF; EPS; минимална резолюция на растерните изображения – 250 dpi

- Формат: 60х84 см; CMYK

- Формат: JPG; 72 dpi (за разглеждане)

Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

- Училище, град

- Двете  имена на автора

- Дата и година на раждането му

- Заглавие на плаката

- Преподавател, специалност

- Адрес за кореспонденция

- Електронен адрес и телефон

- Декларация от родител за участие на син/дъщеря в Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“, организиран от НХГ „Цанко Лавренов“.

Всяка творба трябва да бъде изпратена по електронен път на e-mail: nhg_lavrenov_plovdiv@abv.bg 

- Краен срок за приемане на работите:  01.11.2019 г.

- Резултатите от конкурса ще бъдат обявени най-късно до 15 ноември 2019 г. на сайта на НХГ „Цанко Лавренов“.

- Представянето на творбите и награждаването на победителите в конкурса ще бъде на 20 ноември – Световен ден на детето.

- Награди:

Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда и грамоти за участие.  Класираните на първо, второ и трето място ще получат стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

След края на изложбата плакатите остават във фонд „Плакат“ на НХГ „Цанко Лавренов“ Пловдив.

Допълнителни условия:

- С творбите на участниците могат да се организират изложби.

- Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

- Творбите не подлежат на връщане и с тях се формира художествен фонд на НХГ „Цанко Лавренов“.

- Организаторите запазват правото си да ползват творбите за целите на конкурса.

Адрес за кореспонденция:

4000 Пловдив

ул. „Янко Сакъзов“ №2А

НХГ „Цанко Лавренов“

За допълнителна информация и контакт:

тел. 032 960 067

електронен адрес:  nhg_lavrenov_plovdiv@abv.bg

Лица за контакт:

Петър Чучулигов – преподавател, специалност „Рекламна графика“- тел. 0888290155