НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

НХГ "Цанко Лавренов" гостува с изложба в РУО-Пловдив

от:    до:

РУО - Пловдив
район "Централен"

Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" гостува на Регионално управление на образованието - Пловдив с представителна изложба по проект "Твоят час" - проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Експозицията беше открита на 29 октомври 2018 г. В нея включени произведения на ученици от Художествената гимназия, създадени по време на участията в групите по извънкласни дейности и занимания по интереси - "Дигитална фотография", "Сграфито", "Сериграфия" и "Суха игла и офорт". Творбите са реализирани под ръководството на преподавателите: Борис Богданов, Атанас Камешев, Христо Жеков и Михаил Маламски.