НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Ателие по илюстрация

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов"
Пловдив

На 28 февруари 2018 г. се откри изложба с творби на участниците в "Ателие по илюстрация" към НХГ "Цанко Лавренов". Събитието е част от проект "Твоят час" - проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ръководител на ателието е Кети Георгиева, чиято основната задача е да въведе учениците в света на книжното изкуство. Те се научават как се създава една илюстрация, откъде тръгва художникът-илюстратор при наличието на даден текст, какви са външната форма и съдържанието, типажите на героите и техните характери. Преподавателят Кети Георгиева акцентира върху композиционното оформяне на разтвора от страниците и общуването между текст и рисунка. Задачите се поставят като забавна игра, в която учениците имат избор при взимане на решения. Ползва се богат снимков материал за работа, свързан с епохата, в която живее героя. Материалите за работа са неограничени и смесени, за което дава възможност самия краен продукт, който се търси – книжния печат. Задачите имат връзка с учебния материал дотолкова, че в проектите се разработват илюстративни фигурални композиции. В тях се изучава човешката фигура, движението и типажа. В ателието има занимания по шрифт – писане с перо на шрифт "Канчелареска" (най-достъпния и използван шрифт в миналото, не труден за усвояване от учениците, с възможност за авторски решения).